Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en Vereniging United Golfclub hierna te noemen: “United Golfclub” strekkende tot het lid worden van United Golfclub.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met United Golfclub in het kader en algemene zin van het lidmaatschap.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien United Golfclub niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat United Golfclub in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. United Golfclub kan zijn administratie laten afhandelen door derden dit onverminderd de rechtspersoonlijkheid en aansprakelijkheid van de vereniging. Het lid verklaart zich reeds nu voor alsdan hiermee akkoord en neemt hierbij nogmaals kennis van het feit dat dit een lidmaatschap van de vereniging United Golfclub betreft.
 6. United Golfclub behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigingen voor zover dit in het nadeel van het lid zouden werken blijven oude voorwaarden van kracht.

Artikel 2 Totstandkoming lidmaatschap

 1. Contribuanten van United Golfclub (verder te noemen: leden) kunnen een overeenkomst voor het verkrijgen van het consumentenbasispakket aangaan met United Golfclub. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “lidmaatschap” wordt daarmee deze overeenkomst bedoeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand nadat u zich op de website www.unitedgolfclub.nl , en/of één van haar partners heeft ingeschreven en United Golfclub of één van haar partners uw inschrijving middels een schriftelijk/mail bericht aan u heeft bevestigd.
 3. U dient binnen 60 dagen na de bevestiging van uw inschrijving een kopie van uw golfvaardigheidsbewijs of handicapbewijs “indien van toepassing” te zenden aan:

United Golfclub
Spaarne 55-1
2011 CE Haarlem

 1. U heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst / dag van inschrijving.

Artikel 3 Duur en beëindiging lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap heeft een looptijd gelijk aan één kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend en automatisch op 31 december verlengd, tenzij u conform lid 1 sub b van dit artikel opzegt.

Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden;
b. uw schriftelijke opzegging voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar;
c. opzegging namens United Golfclub, omdat u langer dan drie maanden nadat tot betaling daarvan is aangemaand, in gebreke bent gebleven de contributie of andere door u aan United Golfclub verschuldigde bedragen te voldoen onverminderd de eis tot nakoming van deze betalingsverplichting.
d. opzegging namens United Golfclub, omdat voortduring van het lidmaatschap om andere reden redelijkerwijze niet van United Golfclub kan worden gevergd.

 1. Uw lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk, althans u bent betaling verschuldigd van de volledige contributie van een lidmaatschapsjaar en er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding bij tussentijdse opzegging.

Artikel 4 Contributie

 1. De hoogte van de contributie is als volgt:

Goud Lidmaatschap
€ 84,- per jaar (NGF pas + handicapregistratie)

Zilver Lidmaatschap
€ 59,- per jaar (NGF pas + handicapregistratie)

Jeugd Lidmaatschap (t/m 18 jaar)
€ 38,- per jaar (NGF pas + handicapregistratie)

 1. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het jaar blijft de contributie over het gehele jaar verschuldigd.
 2. United Golfclub is bevoegd om de contributies te wijzigen. Zij zal u daarvan voor 1 december, voorafgaand aan de ingangsdatum van de tariefswijziging per e-mail op de hoogte stellen. Indien u de wijziging van de contributie niet wenst te accepteren heeft deze tot twee weken voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.
  Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt u geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard. Deze opzegging kan niet gedaan worden bij aanpassingen van de hoogte van de afdracht aan de Nederlandse Golffederatie. Dergelijke aanpassingen kunnen en mogen direct doorberekend worden zonder dat men zich op enig recht tot opzegging kan beroepen. Verhogingen van de afdracht zullen telkens direct na oplegging door de Nederlandse Golffederatie doorberekend worden.
 3. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van de contributie of andere verschuldigde bedragen, dan bent u van rechtswege in verzuim. United Golfclub is gerechtigd u die in verzuim is, bovenop het reeds openstaande bedrag:

a. incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van €40,-;
b. een rentepercentage door te belasten van 2% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 1. Daarnaast is de directie van United Golfclub gerechtigd u bij te late betaling de uit te sluiten van het gebruikmaken van het lidmaatschap.
 2. Indien United Golfclub invorderingsmaatregelen treft tegen u die in verzuim is, treft ten aanzien van inning van de contributie komen de kosten, vallende op die invordering – welke kosten gesteld worden op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 220,00.
 3. Betaling door u geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:44 BW, zodat de betaling eerst in mindering strekt op de kosten als bedoeld in het vierde lid van dit artikel.

 

Artikel 5 Privacy

 1. De door u aan United Golfclub opgegeven persoonsgegevens, transactiegegevens en (hierna: “gegevens”) worden vastgelegd in de marketingdatabase van United Golfclub. De gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de opdracht. Bovendien worden deze gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van United Golfclub, haar partners (o.a. sponsors en adverteerders) en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Om de aan u toe te sturen informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kunnen we gegevens (laten) analyseren en (laten) combineren met andere Gegevensbestanden.
 2. Indien u geen prijs stelt op informatie over relevante producten en diensten, u wenst te corrigeren of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan United Golfclub, Spaarne 55-I, 2011CE Haarlem.
 3. United Golfclub behouden zich het recht voor om, met inachtneming van de wet, wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid.

 

Artikel 6 Speelrecht

 1. U dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften, vastgesteld en vast te stellen door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) met betrekking tot de beoefening van de golfsport en aan de voorschriften, opgenomen en op te nemen in het speelreglement van de deelnemende golfbaan.
 2. Voor de uitoefening van het speelrecht in de baan is vereist dat te allen tijde een door de NGF uitgegeven en geldig “golfvaardigheidsbewijs” (GVB), “Handicapkaart” of een door de golfbaan afgegeven “Baanpermissie” kunt overleggen.
 3. Deelnemende golfbanen bepalen op welke dagen welke vaardigheid minimaal noodzakelijk is.
 4. De deelnemende golfbaan is bevoegd u het speelrecht en het gebruik van de andere faciliteiten van de golfbaan te beperken indien er met medewerking van de golfbaan georganiseerde evenementen of wedstrijden worden gehouden, de baan naar het oordeel van de golfbaan onbespeelbaar is, u de toegang tot de golfbaan is ontzegd of u verschuldigde betalingen ten aanzien van het lidmaatschap niet (tijdig) aan United Golfclub heeft voldaan;

 

Artikel 7 Spelen

 

Voordat u gebruikt maakt van uw gereserveerde starttijd dient u zich als United Golfclub speler bij de deelnemende golfbaan te legitimeren. U dient zich te houden aan de regels die gelden op de golfbaan . Bij ernstige inbreuk op de baanregels is de exploitant van de golfbaan gerechtigd tot het nemen van die maatregelen en sancties die op de betreffende baan gangbaar zijn. De speler dient zich te houden aan de in de golfsport gebruikelijke regels en aan de regels die gelden op de baan. Bij ernstige inbreuk is de exploitant van de baan gerechtigd tot het nemen van die maatregelen en sancties die op de betreffende baan gangbaar zijn.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Indien United Golfclub aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. United Golfclub is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van United Golfclub is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 3. United Golfclub is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van United Golfclub.

 

Artikel 9 (Email-)adreswijziging

 

Zodra u van adres of van e-mail adres verandert, deelt hij / zij dit direct schriftelijk mee aan United Golfclub. Door schriftelijke mededelingen te sturen naar uw laatst bekende (e-mail-)adres, heeft United Golfclub aan al zijn verplichtingen voldaan om u met die mededelingen te bereiken, en is hij gevrijwaard van iedere vordering, eis of aanspraak door u als die de desbetreffende mededelingen niet heeft ontvangen.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij United Golfclub partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam; dan wel, ter keuze van United Golfclub, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats. Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving. Deze voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij;

United Golfclub
Spaarne 55-1
2011 CE Haarlem
Tel.: 020-4496095
E-mail: [email protected]